อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท

2093
อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท
อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ด้วย โรงเรียนองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในรายวิชาเอกต่างๆ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อคัดเลืกเป็นครูอัตรจ้าง จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ครูอัตราจ้าง ที่จะดำเนินการคัดเลือก
๑. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน ๑ อัตรา
๒.วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
๓. วิชาเอกพละศึกษา ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
และตรงตามสาขาวิชาเอกที่จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่ต่ำกวสิแปดปีบริบูรณ์และไกิหกสิบปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันที่รับสมัคร)
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต หรือในระยะที่ปรากฎอการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเก้ชางในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาการเมือง กรรการพรรการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗) ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ม่เป็นผู้ดยถูกลโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออจกราชการ รัฐวิสหกิจ หรือหวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นข้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตรา จ้างวิชาเอกพละ ภาษาจีน คณิตศาสตร์

 

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตรา จ้างวิชาเอกพละ ภาษาจีน คณิตศาสตร์

 

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตรา จ้างวิชาเอกพละ ภาษาจีน คณิตศาสตร์

 

อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก ภาษาจีน คณิต พละ เงินเดือน15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตรา จ้างวิชาเอกพละ ภาษาจีน คณิตศาสตร์

เพิ่มเติมรายละเอียด http://bkp.go.th/public/news/data/detail/news_id/789/menu/132?fbclid=IwAR18-Y3OlY-N8TMMmQKauaC1JSP-_a-BH7Ke9wv1ggP_YWUoG3-VpF8OEZ0

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก อบต.บึงคำพร้อย