อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

2866

อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

"<yoastmark

ลิงก์สมัครอบรมออนไลน์การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

เพิ่มเพื่อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมครูออนไลน์ฟรี “การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Questioning in Science Classroom) หลักสูตรส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้คำถาม ลักษณะของคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเทคนิคการใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ลักษณะและความแตกต่างระหว่างการใช้คำถามแบบดั้งเดิมและแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ มีความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ระดับคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยที่สอดคล้องกับอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม รวมทั้งเข้าใจเทคนิคการใช้คำถามในห้องเรียน สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้

ลิงก์สมัครอบรมออนไลน์การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายนนี้ เริ่มอบรม15 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 จำนวน 20 ชั่วโมงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชา
การใช้คำถามใน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการ ใช้คำถาม ลักษณะของคำถามที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และเทคนิคการใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในหลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คำถามใน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
2. วิเคราะห์ลักษณะและความแตกต่างระหว่างการใช้คำถามแบบดั้งเดิมและแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
3. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ระดับคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยที่สอดคล้องกับอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม
4. เข้าใจเทคนิคการใช้คำถามใน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
5. วิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้คำถามใน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม
ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ฟรี “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)” รุ่นที่ 3 จาก สสวท