อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 3 นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้

8628
หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณC4T รุ่นที่ 3 จำนวน 4 หลักสูตร โดย สสวท.
หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณC4T รุ่นที่ 3 จำนวน 4 หลักสูตร โดย สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T รุ่นที่ 3 จาก สสวท.จำนวน 4 หลักสูตร

advertisement

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก สสวท หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T จาก สสวท.จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งเปิดมาได้เป็น รุ่นที่ 3 แล้วนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

“ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

2. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

“ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

3. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๓ (๒๐ ชั่วโมง)

advertisement

“ระยะเวลา วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

  1. แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. กิจกรรมที่ 2 การรู้ดิจิทัล
  4. กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา
  5. กิจกรรมที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ
  6. กิจกรรมที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
  7. กิจกรรมที่ 6 การแก้ปัญหาด้วย Python
  8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี

4. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (๒๐ ชั่วโมง)

“ระยะเวลาอบรม วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

advertisement

 

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครและเข้าอบรม

ดาวน์โหลด หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คลิก ตรวจสอบหรือดาวน์โหลดที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท