อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล

3353
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้เลยค่ะ

① Data Governance
② Data Analytics
③ Artificial Intelligence

อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล

หลักสูตที่ 1 Data Governance

คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการธรรมาภิบาลข้อมูล แนวคิดของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ กระบวนการของการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ หลักการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ วิธีการในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการของข้อมูลเปิดภาครัฐ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ

เนื้อหาหลัก

 • แนวคิดเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลข้อมูล
 • กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Introduction to Data Governance Framework and Open Data )
 • กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาล
 • ข้อมูลกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน (Data Governance Process)
 • หลักการและกระบวนการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
หลักสูตรที่ 2 Data Analytics
คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล(Data) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงาน ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การใช้เลือกใช้เครื่องมือเพื่อหารวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางและวิธีการในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
 2. ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
 4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบและการแสดงข้อมูลได้

เนื้อหาหลัก

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล (Fundamental of Data)
 • แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Introduction to Data Analytic)
 • การใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Uses of Hadoop in Big Data)
 • การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

หลักสูตรที่  3 Artificial Intelligence

คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความหมาย ประเภท ระดับ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รวมถึงกระบวนการและวิธีการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายเพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน

จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำงานในหน่วยงานได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการการทำงานได้
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลนีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานและในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาหลัก

 • แนวคิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Artificial Intelligence)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)
 • แนวคิดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
 • การพัฒนา Chatbot สำหรับผู้เริ่มต้น
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล

โดยหากคุณครูสนใจสามารถเข้าอบรมโดยคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สพฐ.นะคะ