อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

209

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี การอบรมออนไลน์สำหรับรับเกียรติบัตรออนไลน์จากโรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี โดยคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านล่างค่ะ

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ การขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อและสารสนเทศตลอดจนการขาดทักษะในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information Digital Literacy: MIDL) และมีคุณลักษณะที่สำาคัญของพลเมือง (citizenship) จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ท่านสามารถอบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี  จากลิงก์ด้านล่าง

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี ลิงก์แบบทดสอบ หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี ลิงก์คู่มือการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคุณครู) คลิกที่นี่

advertisement

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ระบบตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตรการรู้เท่าทันสื่อ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรแบบออนไลน์จากโรงเรียนสันกำแพงเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสันกำแพง

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ เรียนออนไลน์ 2566 เรียนออนไลน์ฟรี เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

เรียนออนไลน์ฟรี 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเนรศวร คลิกที่นี่