อบรมออนไลน์ จาก Thai Safe School เก็บ ชม ว.21 ได้ 20 ชม.

5958
อบรมออนไลน์ จาก Thai Safe School เก็บ ชม ว.21 ได้ 20 ชม.
อบรมออนไลน์ จาก Thai Safe School เก็บ ชม ว.21 ได้ 20 ชม.

อบรมออนไลน์ จาก Thai Safe School เก็บ ชม ว.21 ได้ 20 ชม.

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ระบบห้องเรียนออนไลน์

เป้าหมายของการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา คือ การที่บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะภัยในพื้นที่ สามารถวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานให้ปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั้นๆ และหากประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ก็สามารถฟื้นตัวได้ด้วยแนวทางและทรัพยากรที่มีในระยะเวลาที่เหมาะสม

1. ประเมินผลจากการวัดค่าพื้นฐาน Baseline ด้าน Safe School

ก่อนเริ่มเรียนให้ผู้เรียนพิจารณาคะแนน Baseline ของสถานศึกษา เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของสถานศึกษา

2. ลงทะเบียนเข้าห้องเรียนออนไลน์

เริ่มต้นการ ลงทะเบียน พร้อมเริ่มศึกษาได้ทันที การเรียนโดยให้ผู้เรียนเริ่มศึกษาทีละบท ทีละหัวข้อ โดยสามารถเรียนซ้ำ หยุดเรียน หรือเรียนต่อเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

3. ทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลังเรียน

ผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ของตัวเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติอยู่ในระดับใด

4. แนวทางการจัดการเรียนรู้

รวมสื่อความรู้และแนวทางการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แก่สถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนในชุมชน รวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กเพื่อสร้างความรู้และทักษะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

สมัครลงทะเบียนอบรมที่นี่

ตรวจสอบหลักสูตรที่คุรุสภารับรองได้ที่นี่ คลิก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณหลักสูตรอบรมจาก https://www.thaisafeschools.com