อบรมออนไลน์ ฟรี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียน (ปพ.1-ปพ.3)

5830

นายทะเบียนทบทวนการทำเอกสารงานทะเบียนกันค่ะ

คำชี้แจงแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียน (ปพ.1-ปพ.3)

1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนและทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารงานทะเบียน (ปพ.1-ปพ.3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับผู้สนใจทั่วไป​ ท่านสามารถศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง​ฯ​ ได้ตามลิ้งนี้​ https://drive.google.com/file/d/0B-T8a7lDdQRhY0lrQ2dYS043d1k/view?usp=sharing

2. ผู้เข้ารับการทดสอบ จะต้องกรอกและตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบมีทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ ผลการทดสอบร้อยละ 80 ถือว่าผ่านการอบรม ระบบจัดส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมล์
4. ระบบมีข้อจำกัดในการส่งจดหมายประมาณ 1400 ฉบับ / วัน หากเกินจำนวนจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรให้ได้ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดทำในการส่งเกียรติบัตร ขอให้ท่านเข้าทำแบบทดสอบในวันถัดไปนะคะ

 

หากเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ คุณครูสามารถเข้าได้ในวันถัดไปนะคะ 

ตัวอย่างเกียรติบัตร