อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรการวิจัยชั้นเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8649
อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรการวิจัยชั้นเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรการวิจัยชั้นเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี
มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้
คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) กันก่อนนะคะการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research :CAR)

การวิจัยในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Classroom Research คือกระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ    รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำการศึกษา บางทีเราเรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Kemmis, S.กล่าวว่า Kurt Lewin เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า”action reseach” โดยมีขอบเขตอยู่ที่การ แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา ๖๗ รัฐจ้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัย เรียกว่า ครูนักวิจัย (teacher as Research)ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 


และนอกจากนี้เมื่อคุณครูกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้ว ก่อนจะถึงหน้า ทำแบบทดสอบจะมีเนื้อหาให้ศึกษาเป็นไฟล์ E-book ด้วยค่ะ 

คำชี้แจง

1) วัตถุประสงค์ของการทดสอบครั้งนี้เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “การวิจัยชั้นเรียน” สำหรับครูผู้สอน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้สนใจทั่วไปที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการความรู้สู่สังคม และองค์กรสัมพันธ์กับชุมชนวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ จำนวน 16 ข้อขึ้นไป ขอให้ท่านได้โปรดกรอกอีเมล์ (e-mail address) เพื่อจัดส่งใบเกียรติบัตรไปให้กับท่านหากผ่านเกณฑ์การประเมิน

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรการวิจัยชั้นเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรการวิจัยชั้นเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร  การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research)  จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีประโยชน์กับคุณครูนะคะ และขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/