อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2

2086

อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 

อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2
อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28, 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และ  ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม 
1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 2 คน
2. หลังจากผ่านการอบรม โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน
3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า 70% และส่งงานตามข้อกำหนดของการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%

การสมัครเข้ารับการอบรม 
ส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการสมัคร ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
1. กรอกแบบตอบรับทาง Google Form
2. ส่งแบบตอบรับการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) และการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ทาง email: [email protected]

เรื่องที่น่าสนใจ: ลอยกระทง64 ลอยกระทงออนไลน์ 64 รวมเว็บลอยกระทงออนไลน์ 2564

ลอยกระทงออนไลน์ รวมเว็บไซต์ ลอยกระทงออนไลน์ 5 เว็บไซต์

แบบทดสอบ ออนไลน์ เรื่อง การอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง จาก รร . นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=104

อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2
อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล อบรมออนไลน์ สสวท. การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2  จาก สสวท.