อบรมออนไลน์ สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

2832

อบรมออนไลน์ สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

อบรมออนไลน์ สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
อบรมออนไลน์สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

สสวท. ชวนครูอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

สมัครเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
อบรมออนไลน์สสวท. หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

สมัครเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดย ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อบรม “กิจกรรม การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565” อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Video Conference โดย อบรม ครูระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6-8 เมษายน 2565 และ อบรม ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2565 จำนวน 15 ชั่วโมง เพื่อให้ ครู สามารถนำ กิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ บริบทของโรงเรียน

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

หนังสือรับรองและอนุญาตเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร