อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

6159
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มาฝากคุณครูค่ะ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำร่องการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,500 คน (โดยจัดสรรโควต้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ สคบศ. กำหนด) และใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาได้

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครูฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งเปิดรับสมัครอบรมโดยมี จำนวน 4,500 คน จากทั่วประเทศภายใต้กรอบการพิจารณาและจัดสรรให้กับส่วนราชการสำหรับโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2564 โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

และในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครคือ

  1. บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

  2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

หากคุณครูสนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยค่ะ

1. บุคลากรที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันพัฒนาครูฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ต่อไป

2. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา กรุณาตรวจสอบ e-mail ของท่าน เพื่อตอบแบบตอบรับยืนยันการเข้ารับการพัฒนา และสถาบันพัฒนาครูฯ จะส่ง username และ password เพื่อให้ท่านลงทะเบียนเรียนในระบบ

1.ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง)   สมัครคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

เข้าหน้าเว็บประกาศรายชื่อคลิกที่นี่