อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC และกระทรวงวัฒนธรรม

2986
อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC
อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC

อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบตามเวลาที่กำหนด
จำกัด 5000 คน

ขั้นตอนการเข้าอบรม
ดูวีดิทัศน์และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
บทเรียนที่ 1 รู้หลักการ แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย
ดูวีดิทัศน์และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Quiz)
บทเรียนที่ 2 รู้จริง ใช้เป็น เน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่
ดูวีดิทัศน์และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Quiz)
บทเรียนที่ 3 รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน
ดูวีดิทัศน์และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Quiz)
บทเรียนที่ 4 รู้เท่าทัน การค้าออนไลน์ ใช้งานอย่างมืออาชีพ
ดูวีดิทัศน์และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Quiz)
ปิดรายวิชา
ดูวีดิทัศน์ ตอบแบบประเมินหลักสูตร และ ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ 
อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC และกระทรวงวัฒนธรรม
อบรมออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดย CHULA MOOC และกระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์เข้ารับการอบรมจ้า
https://mooc.chula.ac.th/courses/183?fbclid=IwAR2wSaMeCnhxgUX8J8wQBXHdLo6QLHUVs1xutXd4FWzejUfLHCduVvSKTNw

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณCHULA MOOC เป็นอย่างสูงค่ะ
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร