อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา

5245
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.29 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งคุณครูหลายท่านคงคุ้นเคยกับการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยทางการศึกษา กันอยู่แล้ว โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

 

ก่อนอื่นไปดูว่า การวิจัยทางการศึกษา คืออะไร
ความหมายของการวิจัย    
คำว่า “การวิจัย”   ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “Research”   Re   มีความหมายว่า  “อีก” Search   แปลว่า  “การค้นหา”  ดังนั้นคำว่า “การวิจัย: Research” จึงแปลว่า การค้นหาแล้วค้นหาอีก  และ ความหมายของคำว่า “การวิจัย” มีผู้ให้ความหมายไว้หลายอย่างเช่น    พจนานุกรมฉบับนักเรียน (2536 :470) ได้ให้ความหมายของ
การวิจัยว่า การสะสมการรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา   อนันต์ ศรีโสภา (2521 : 16) ได้ให้ความหมายของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมีระบบโดยมีการทดสอบสมมุติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้พยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อควบคุม สิ่งหนึ่งให้คงที่ อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

ประโยชน์ของการวิจัยทางการศึกษา         

การวิจัยนั้นถ้าดูตามเป้าหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ การวิจัยพื้นฐาน (Pure Research or Basic Research) และการวิจัยประยุกต์(Applied Research) ซึ่งการวิจัยพื้นฐานมีเป้าหมายที่จะแสวงหาความรู้ความจริง เพื่อสร้างกฎ สูตร ทฤษฎีในแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป  ส่วนการวิจัย ประยุกต์ มุ่งนำผลจากการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ การวิจัยทางการศึกษา มีทั้งการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ

  1. ได้ข้อความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น  ผลการวิจัยทำให้เราทราบว่ามนุษย์แต่ละคนมีความถนัดในการเรียนวิชาการสาขาต่างๆ แตกต่าง กันออกไป การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอน ทำให้ทราบว่าเทคนิคการสอนที่ต่างกันนั้น  ทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แตกต่างกันไปอย่างไร 
  2. ช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจากการได้ความรู้และ ความเข้าใจต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทำให้นักการศึกษาสามารถที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้        
  3. ก่อให้เกิดประดิษฐ์กรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการศึกษาผลของการวิจัยในทางการศึกษา ส่วนหนึ่งก่อให้เกิดแนวคิด วิธีการเครื่องมือ  ตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น

คำชี้แจง
หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งชื่อ นามสกุลที่ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบทุกข้อ ถ้าท่านได้คะแนนผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
1. คลิกดูผลคะแนนได้ที่ https:bit.ly2VngaGo
2. ดาวโหลดเกียรติบัตรตามฟอ์รมเฉพาะที่ตรวจสอบข้อมูลผ่าน https:bit.ly2XAjCA5

 

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา

 ตัวอย่างเกียรติบัตร
ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และขอบคุณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.29 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ