อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล

9500
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล

 

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ไปดูความหมายของการวัดและประเมินผลกันก่อนเลยค่ะ

การวัดผล (Measurement)
การวัดผลเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาจ านวน ปริมาณ หรือคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมการวัดผล จะประกอบด้วย สิ่งที่ต้องการวัด เครื่องมือวัดและผลการวัดดังนั้น ถ้ากิจกรรมใดมีการก าหนดสิ่งที่จะวัด มีการใช้เครื่องมืดวัดแต่ไม่มีผลการวัดจะไม่ถือว่าเป็นการวัดผล ในการวัดผลได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้

แซค (Sax, 1989 : 14) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขให้กับคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของบุคคล วัตถุ หรือ เหตุการณ์ ตามแบบแผนหรือกฎที่เกิดขึ้น
อีเบล (Ebel, 1979 : 557) ได้ให้ความหมายของการวัดผลว่าหมายถึงกระบวนการในการกำหนดจำนวนให้สมาชิกในกลุ่มสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการวัดเพื่อบ่งบอกความแตกต่างของคุณลักษณะที่จะวัดของสิ่งของและของบุคคลนั้นๆ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552 : 3) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด

การประเมินผล (Evaluation) ได้มีผู้ให้ความหมายการประเมินผลดังนี้

กัสคีย์ (Guskey, 2000 : 41-42) กล่าวว่าการประเมินผลเป็นการค้นหาที่เป็นระบบ คุณค่า หรือคุณธรรม
การประเมินเป็นการกำหนดคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ ซึ่งมี
กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ
1. ก าหนดมาตรฐานส าหรับคุณภาพการตัดสิน
2. มาตรฐานควรมีความเกี่ยวข้องและสมบูรณ์
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างมาตรฐานเพื่อก าหนดคุณค่า หรือคุณภาพ

วิกกิ้นส์ (Wiggins, 1998 : 12) ได้ให้ความหมายการประเมินผลการศึกษาไว้ 2 นัย คือ การประเมินผลควรจะถูกออกแบบเพื่อที่จะสอน (ไม่ใช่วัด) โดยให้นักเรียนทำงาน
หรือกิจกรรมที่เป็นงานที่แท้จริง
แซค (Sax, 1989 : 24) กล่าวว่าการประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจที่เกิดจาก
การสังเกตประสบการณ์และการฝึกฝนของผู้ประเมิน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552 : 5) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของผลที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่นๆ หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544 : 16) กล่าวว่า การประเมินผลทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน เพื่อที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพียงใด การประเมินผลจะบอกทั้งปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนร่วมด้วยการตัดสินใจทางคุณค่าของพฤติกรรมต่างๆ ใน 2 ความหมายคือการลงสรุป ตีราคาพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่ปริมาณ โดยใช้การตัดสินใจ และการตีราคาพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่คุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การวัดด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณและใช้การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำชี้แจง

1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง การวัดและการประเมินผล สำหรับผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการทดสอบร้อยละ 80 ถือว่าผ่านการอบรม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในวันถัดไป
4. ผู้จัดการระบบจะตัดรายชื่อเพื่อออกเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเวลา 00.00 น.

เข้าทำแบบทดสอบ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผล จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ