รวมไว้ที่นี่ 12 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ สพม.33 จ.สุรินทร์

4522
12 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ สพม.33 จ.สุรินทร์
12 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ สพม.33 จ.สุรินทร์

รวมไว้ที่นี่ 12 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ สพม.33 จ.สุรินทร์

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรจาก สพม.33 จ.สุรินทร์ เมื่อผ่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ

คำชี้แจงก่อนทำเข้าอบรมออนไลน์

หลักสูตรการอบรม ด้วยระบบONLINE กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา เขต 33

****

1. ชื่อเรื่อง  อบรมหลักสูตรออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

4. เนื้อหา รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการประมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

5. แบบทดสอบจำนวน 10 ขอคำถาม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

– ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง

– ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้

– ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี

– ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

หมายเหตุ ระบบการประเมินออนไลน์

คลิกเลือกหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สนใจด้างล่างได้เลยค่ะ

บทเรียนออนไลน์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)