อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

8324

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร
ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

โดยวิธีการเข้าสมัครลงทะเบียนอบรม คุณครูสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ
เข้าอบรมที่เว็บไซต์ http://kpielearning.com/site/index

เข้าอบรม/เรียนออนไลน์

 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ขั้นตอนแรก ให้คุณครูเลือกที่ ลงทะเบียน ดังภาพ

อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า
อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าคำชี้แจง อ่านคำชี้แจง และ กดที่ยอมรับได้เลยค่ะ

 

อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า
อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

 

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวและกดสมัครสมาชิกค่ะ

อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า
อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

 

จากนั้นเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถเลือกที่ หลักสูตร และเลือกหลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และกดที่ เริ่มเรียน  (ปุ่มสีเขียวด้านขวามือ ) ได้เลยค่ะ

หลักการและเหตุผล

สถาบันพระปกเกล้ามีภารกิจในการเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจอันเป็นความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ความหมาย และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตย สถาบันจึงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้แก่สาธารณะชนในเบื้องต้น  ดังกล่าวแล้ว “สื่อ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “สื่อด้านประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อดิจิทัล จะสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่แพร่หลาย เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ของผู้คนในสังคมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จึงได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาความรู้ที่บูรณาการหลักการประชาธิปไตยเข้าไว้ในคุณลักษณะพื้นฐานที่สังคมต้องการจำนวน 5 คุณลักษณะได้แก่ ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ ซึ่งหลักสูตรและกระบวนการในการสอนผ่านระบบครั้งนี้ จะเน้นการให้ความรู้ประกอบการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น เนื้อหาที่ปรากฏในระบบจะประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การทำแบบฝึกหัด และการสอบวัดความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหากพลเมืองมีคุณลักษณะนั้นๆ และ ลักษณะหรือพฤติกรรมตามคุณลักษณะนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา (ผู้เรียน) ในหลักสูตรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับค่านิยมการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทย

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 6 รายวิชา ได้แก่

  • พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  • ความรับผิดชอบ
  • ความมีวินัย
  • ความซื่อสัตย์
  • ความมีเหตุผล
  • จิตสาธารณะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า
อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า บทความนี้จะเป็นโยชน์กับคุณครูและขอขอบคุณ สถาบันพระปกเกล้า สำหรับ ระบบเรียนออนไลน์เป็นอย่างสูงค่ะ