อบรมออนไลน์ เติมความรู้คู่ความมั่นใจ ครูประถมถึงมัธยมต้นสมัครอบรมฟรี ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่องแรงพยุงของของเหลว

1026

อบรมออนไลน์ เติมความรู้คู่ความมั่นใจ ครูประถมถึงมัธยมต้นสมัครอบรมฟรี ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่องแรงพยุงของของเหลว

อบรมออนไลน์ เติมความรู้คู่ความมั่นใจ ครูประถมถึงมัธยมต้นสมัครอบรมฟรี ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่องแรงพยุงของของเหลว
อบรมออนไลน์เติมความรู้คู่ความมั่นใจ ครูประถมถึงมัธยมต้นสมัครอบรมฟรี ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่องแรงพยุงของของเหลว

ดูรายละเอียดและสมัครฟรีที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/2022/02/10/sci001

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญคุณครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสริมความรู้คู่ความมั่นใจในการสอนกับ อบรมออนไลน์ หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว หลักสูตรอบรมออนไลน์ปกติ จำนวน 12 ชั่วโมง เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัครถึง 15 มีนาคมนี้

สมัครอบรมฟรีฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว
สมัครอบรมฟรีฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

ดูรายละเอียดและสมัครฟรีที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/2022/02/10/sci001

อบรมออนไลน์ ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่จบวิชาเอกฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดคลาดเคลื่อน ขอบเขตแนวคิด และแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและขอบเขตการสอน และได้สะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียน
12 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม
ประเมินจากการทำแบบทดสอบหลังบทเรียน รวม 17 ข้อ โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรม

วันที่เปิดรับลงทะเบียนในระบบอบรมครู
15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2565

ระยะเวลาการเปิดอบรม
วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565

สมัครสมาชิกและลงทะเบียน ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

ขอบคุณเนื้อหาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”