อบรม การใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

873

อบรม การใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

อบรม การใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.
อบรมการใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนอบรม การใชโปรแกรม GeoGebra คลิกที่นี่

อบรม การใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.
อบรม การใชโปรแกรม GeoGebra ของ สสวท. เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สำหรับครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งยังไม่เคยร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra มาก่อน อบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 60 คน เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียนอบรม การใชโปรแกรม GeoGebra คลิกที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยหากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด สนใจกรอกรายละเอียดที่ https://forms.gle/mQbjcdaKkMn3qEAv8 สอบถามที่อีเมล [email protected] หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนสมัครที่ เฟซบุ๊กสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. https://www.facebook.com/math.ipst

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา