อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ออนไลน์ อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่

175

อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ออนไลน์ อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่

อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุฟรี 2565ออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมด้วยโดย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver : CG

 

อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ออนไลน์ อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่
อบรมดูแลผู้สูงอายุออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุฟรี 2565 คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงโครงส้รางประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ

สาระสำคัญ

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ คาวมเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณืโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย สถานการณ์ผู้สูงอายุ และเหตุผลความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมตัวเป้นผู้สูงอายุที่ดีต่อไป

อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ออนไลน์ อบรม ดูแลผู้ สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่
อบรมดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ อบรมดูแลผู้สูงอายุฟรี 2565 ออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่

กิจกรรมการเรียนรู้

1.วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามถึงสถานการร์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ไฟล์นำเสนอตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน และอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุ

2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม อภิปราย และนำเสนอเรื่อง “สถานะสุขภาพผู้สูงอายุ” และ “มีความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร”

3. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอแนะความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

4.วิทยากรสรุปพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ระบบเรียนออนไลน์ กรมอนามัย

เรื่องราวที่น่าสนใจ แนะนำ 12 อาชีพผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีความสุขใน วัยเกษียณ

อบรมออนไลน์หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับชั่วโมงยื่นวิทยฐานะได้ จาก สพฐ. & SET มีหนังสือรับรอง