อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

376

อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรม เสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในวันเสาร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ลิงก์ลงทะเบียนคลิกที่นี่

อบรม ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อบรม ภาษาไทยและ ภาษาไทยถิ่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เพิ่มเพื่อน

เปิดระบบลงทะเบียน ทางเพจ “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนคลิกที่นี่
– ผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
– รับผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทาง Facebook Live OBEC Channel

วิดีโอชี้แจง คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA