“อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 9 เล่ม

1817
กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

Education for All สร้างสัมมาชีพเพื่อสังคมทั้งมวล
สังคมไทยกำลังเผชิญโจทย์ท้าทายว่า จะสร้างทักษะชีวิตและทักษะการทำงานแก่เด็กอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเรียนจนถึง ม.6 และแม้แต่ไปไม่ถึง ม.3 ด้วยความยากไร้ หรือจะด้วยการ เรียนไม่ไหว ไต่ไม่ถึง ให้สามารถออกไปเผชิญชีวิตและโลกการทำงานได้อย่างไร รวมทั้งการก้าวข้ามกระบวนทัศน์เดิมของการเรียนแค่ เพื่อรู้ สู่การเรียน เพื่อทำงานได้ ทำงานเป็น เห็นคุณค่าการทำงาน ตั้งแต่เยาว์วัย รวมไปถึงการสร้าง อุปนิสัยที่ดี ให้คนรุ่นใหม่พร้อมออกสู่โลกการทำงานไม่ว่าที่ช่วงชั้นใด
ผู้เขียน: จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ, เสาวณี จันทะพงษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
“อิสระ รับผิดชอบ” หัวใจสู่โรงเรียนดีมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน คือมาตรการ อันดับ 1 ที่ทุกประเทศเลือกใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้ภายใน 6-10 ปี เพราะเป็นมาตรการที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างครูและผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา โดยมี หัวใจ สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบของโรงเรียน
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: ไกรยส ภัทราวาท,สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และคณะ,ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
All for Education จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้
ปัญหาการศึกษาไทย อยู่ที่ประสิทธิภาพของการจัดการมากกว่าการขาดแคลน หากจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ผล คงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการใหม่ โดยกระจายอำนาจลงสู่หน่วยปฏิบัติเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การจัดการระดมสรรพกำลังมาเพื่อการศึกษา หรือดึงพลังเครือข่ายทั้งจากองค์กรและบุคคล มาร่วมอภิวัฒน์การเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อกอบกู้วิกฤติทางการศึกษา
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: ไกรยส ภัทราวาท,ทรงพล เจตนาวณิชย์,เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
เด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ
ปัญหาเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา จะบั่นทอนโอกาสในการพัฒนาทุกด้านของประเทศ โดยจะนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจสะสมถึง 37.5 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของ GDP นอกจากนี้ในจังหวัดที่มีเด็กด้อยโอกาสจะสูญเสียทางเศรษฐกิจเทียบเท่าการโดนสึนามิโจมตีทุก 5 ปี อีกทั้งยังนำไปสู่สังคมอ่อนแอ เพราะปัญหาครอบครัวและปัจจัยยั่วยุจะชักนำเด็กเหล่านี้ไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทั้งในด้านความรุนแรงและความเสี่ยงทางเพศ
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: อมรวิชช์ นาครทรรพ
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21
บุคคลสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ ครู เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีศักยภาพ เป็นครูเพื่อศิษย์ อย่างสมบูรณ์ โดยเปลี่ยนวิธีการสอนเน้น วิชาเป็นตัวตั้ง เป็น เน้นชีวิตผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการ อภิวัฒน์การเรียนรู้ เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: พิณสุดา สิริรังธศรี
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต
การลงทุนในเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์สูง จึงนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นแรงงานคุณภาพที่มีรายได้สูง ดังนั้น อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมจึงน้อยลงด้วย
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: พัชรา เอี่ยมกิจการ
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
รักการอ่าน ฐานสังคมเรียนรู้
แม้โลกก้าวสู่ยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ แต่การอ่านยังคงเป็นทักษะสำคัญที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเรียนรู้และบ่มเพาะคน ให้ เต็มคน ที่สำคัญที่สุดคือ การอ่านเป็นการบริหารกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดศักยภาพในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ซับซ้อน อย่างที่การฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นได้
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
การปฏิรูปการเรียนรู้คราวนี้ต้องทำให้การศึกษารักษาทุกโรค (Education Cures All) การเรียนรู้จึงไม่ใช่การนั่งท่องหนังสืออีกต่อไป แต่เป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติให้ได้ผลจริง เช่น การเรียนรู้ให้มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความร่มเย็นเป็นสุข
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: ประเวศ วะสี

ปลุกโลกการสอนให้มีชิวตสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่
จากคำถามที่ว่า จะอภิวัฒน์การเรียนรู้อะไร? คำตอบก็คือ เราควรอภิวัฒน์การเรียนรู้ทักษะ ซึ่งประกอบด้วยทักษาะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพราะอะไร? ก็เพราะทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่ได้รับการวิเคราะห์ และยอมรับในวงวิชาการแล้วว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: ทิศนา แขมมณี
ผู้เรียบเรียง: อภิญญา ตันทวีวงศ์
กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom