Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อย่าเชื่อ!! เรียนอะไรก็เป็นครูได้

Advertisement

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
เห็นชอบเปิดกว้างให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ซ่ึงจะเปิดรับสมัครในวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60 นี้

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การปลดล็อคหรือเปิดกว้างดังกล่าว
ควรใช้ในกรณีจำเป็นพิเศษ หรือ กรณีเฉพาะกิจ หรือเฉพาะพื้นที่เท่านั้น
เพราะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิธีดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่ง
ขัดหลักวิชาการและเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
แต่ให้สมัครแล้วทำให้มีคุณสมบัติภายหลัง
อีกทั้งให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชี ของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย
จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ผศ.ดร.สุรวาท กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังขัดกับหลักการวิชาชีพ
ซึ่งเห็นได้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา
ก็ไม่ได้เปิดกว้างให้บัณฑิตอื่นเข้าสู่วิชาชีพครูเช่นนี้
รวมถึงประเทศในอาเซียนทั้งลาว กัมพูชา  เวียดนาม  เมียนมา
ยังยึดหลักการสำคัญที่ผู้เข้าสู่การประกอบวิชาชีพต่างจากประกอบอาชีพ คือ
การมีมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพ อันประกอบด้วย ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีของวิชาชีพ

“หลังจาก ก.ค.ศ.เปิดกว้างดังกล่าว
พบว่ามีเสียงคัดค้านจากหลายกลุ่มทั้งนักวิชาการ คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประชาชนทั่วไป ขณะที่ครู อาจารย์
ผู้บริหารโรงเรียน อาจมีภาระยุ่งยากกับการสอนงาน หรือมอบหมายงานให้แก่ครู
ที่ไม่เคยเรียน ไม่เคยฝึกและไม่เคยทำ จะเกิดการปฏิเสธครูเหล่านี้ได้
ส่วนผู้ปกครองก็จะเกิดความกังวล
เพราะเป็นการเสี่ยงอย่างมากที่บุตรหลานอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดกว้างครั้งนี้”

ผศ.ดร.สุรวาท กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามเชื่อว่า
หลังจากยุคการปกครองระบบพิเศษนี้ไปแล้ว
มีการเลือกตั้งฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหาร
มีรัฐมนตรีที่มีความเป็นครูอย่างแท้จริง
จะไม่เสี่ยงต่อความเสียหายเช่นนี้ต่อไปแน่นอน
เพราะที่ผ่านมาเราจะไม่เคยเห็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจทางการศึกษา
รวมทั้งฝ่ายการเมือง มีแนวคิดเช่นนี้ เพราะฉะนั้นมั่นใจว่า
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และมีการเลือกตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 

“อยากจะฝากถึงนักเรียน ม.6 ที่มีความรัก ศรัทธาในความเป็นครู
ว่าถ้าเรียนครูเเล้วจะได้เป็นครู
แต่เรียนอย่างอื่นอาจต้องไปประกอบอาชีพอื่น
อาจจะไม่สามารถเป็นครูได้เช่นปีนี้ เพราะเรื่องนี้ไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีความแตกต่างกันไปทุกปี ดังนั้น หากจะสมัครเข้าเรียนหลักสูตรครูของสถาบันใดก็ตามขอให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ อย่าเชื่อว่าเรียนอะไรก็เป็นครูได้ เพราะผู้ไม่ได้เรียนครูมาคงยากที่จะผ่านการทดสอบ หรือหากจะมีก็คงไม่มากนัก” คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

You might also like