อรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025

2497

อรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025

อรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025
อรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025

อรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025

อรรถพล ผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี ๒๐๒๕

วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.คมกฤช จันทร์ขจร) พร้อมผู้แทนองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
.
ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ส่งเสริมผลักดันการตราร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เพื่อเชื่อมโยงการผลักดันต่อเนื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย สกศ. เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษา “เข็มทิศประเทศไทย” มุ่งเน้นการจัดการศึกษาบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา หลอมรวมให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ รู้จักตัวตน เป็นคนดีมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเลือกเส้นทางเดินในการประกอบอาชีพอนาคต
.
เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวด้วยว่า ได้หารือ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึงการกำหนดผลลัพธ์คือ เด็กไทยในปี ๒๐๒๕ ที่มีคุณภาพสอดรับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาของประเทศที่มีมูลค่าสูง ทาง รมว.ศธ. และรัฐบาล มีความห่วงใยการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย สกศ.จะได้เดินสายพบเสาหลักเศรษฐกิจไทย เช่น สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อพูดคุยหารือการปรับหลักสูตรทีมีความสอดคล้องความต้องการที่แท้จริง การแปลงสู่การปฏิบัติต้องมีพิมพ์เขียวการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือ Skill Mapping เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกช่วงวัยและมีกรอบทางเดินที่ชัดเจนเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการวางแผนการเรียนของบุตรหลาน การลงทุนการศึกษาที่มีความคุ้มค่า ตอบโจทย์รัฐบาลและระบบการศึกษา การันตีใน ๑๐ ปี เด็กไทยมีเส้นทางชีวิตชัดเจน และต้องปรับทั้งองคพยพตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
.
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๑๐ คณะทำงานเพื่อพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คณะที่ ๑ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องนโยบาย รมว.ศธ.

คณะที่ ๒ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. แก้ไขอำนาจคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. นัดประชุมรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องตามข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะที่ ๓ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. แก้ไขอำนาจการกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพสอดรับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะที่ ๔ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. …. มีแนวคิดจัดการศึกษารูปแบบจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร สอดคล้องนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งสถาบันอาชีวะภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความหลากหลาย

คณะที่ ๕ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ระหว่างปรับปรุงพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. ….

คณะที่ ๖ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ดำเนินตามนโยบาย รมว.ศธ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงโดยไม่มีการแทรกแซง

คณะที่ ๗ คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่าง พ.ร.บ.การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. ผู้แทน สกศ. มุ่งเน้นยกระดับฐานข้อมูล Big data เพื่อบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และติดตามวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันสถานการณ์โดยปรับใช้รูปแบบการบริการของภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ

คณะที่ ๘ คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่าง พ.ร.ฎ.สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. ผู้แทน สกศ. อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการกลั่นกรองสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ยกระดับ E-Learning ที่มีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่หน่วยงานกลางกำหนดนโยบายการพัฒนา Content และ Digital Platform

คณะที่ ๙ คณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. …. ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อยู่ระหว่างยกร่างกำหนดหน้าที่และอำนาจของสถาบัน ฯ ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องนโยบาย รมว.ศธ.

และคณะที่ ๑๐ คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ พ.ศ. …. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างยกร่างปรับปรุงจากฐานเดิม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของเด็กพิเศษ
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการประกาศเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวออกไปเป็นสมัยประชุมต่อไปในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Read More
https://www.facebook.com/627180797293850/posts/6721425917869277/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลอรรถพล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อยอด Skill Mapping ออกแบบเด็กไทยตอบโจทย์ปี 2025 จาก  ข่าวสภาการศึกษา