อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

2140

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

อว.และ ศธ. บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

รมว. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. อว. ได้ร่วมประชุมกับ รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง “การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” ที่ ทำเนียบรัฐบาล

พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ
ขอบคุณภาพประกอบจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

โดยได้มีการหารือถึงปัญหาของครูที่ในขณะนี้ พบว่า ครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

เพิ่มเพื่อน

ที่สำคัญ ควรเตรียมพร้อมรับมือกับครูจบใหม่ในปี 2565 ที่หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี จะจบออกมาพร้อมกัน

อว. ได้เสนอในนามของกระทรวงการอุดมศึกษาฯว่าควรให้มีการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู (National Joint Committee for Teacher Education and Development) ขึ้นมา เพราะปัญหาครู เป็นปัญหาระดับประเทศ โดยต้องมีคนจากทั้งฝั่งผลิตครู และฝั่งใช้ครูมาร่วมกัน เพื่อดูแลเรื่องการทำนโยบาย กำหนดทิศทาง วางมาตรฐานครู ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลการวิจัยเชิงระบบ และศูนย์กลางของความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา และให้รองฯ วิษณุ เครืองาม หรือ รองฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานแล้วใ้ห้ รวม.อว.และ รมว.ศธ.เป็นกรรมการ เพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาและการผลิตครูรวมทั้งให้มีการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ

พร้อมตั้ง “สถาบันวิจัยระบบครุศึกษาและการศึกษา (Teacher Education and Education System Research Institute)” ขึ้นมาเพื่อทำการวิจัยเชิงระบบทั้งด้านการศึกษาและคุรุศาสตร์ เพื่อทำหลักฐานองค์ความรู้เชิงประจักษ์ในการเตรียมกำลังคน และเนื้อหารายวิชา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับศตวรรษที่ 21

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม
อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ อว. ยังเสนอ ให้มีการตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านครุศึกษา (Teacher Education Center of Excellence)” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสถาบันผลิตครูหลักๆ ในรูปแบบสภาความร่วมมือ เน้นการผลิตครูของครู ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก และอาจจะกระจายเป็นกลุ่มตามแต่พื้นที่

แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ให้ปลัด อว. และ ศธ. ตั้งทีมทำงานเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อนไปสู่กรรมการระดับชาติ

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว รมว.ศธ.เห็นด้วย โดยเฉพาะ เรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่ต้องมีในการผลิตครูร่วมกันและมองว่าการทำงานจะต้องมีพลวัต ต้องมีการปรับทักษะครู (reskill) โดยเฉพาะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ซึ่ง ศธ. ขอให้ อว.ช่วยพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูเก่าร่วมด้วย อาจจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและปรับหลักสูตรของ ศธ.ที่ใช้ในโรงเรียน จะต้องสอดคล้องกับที่นักศึกษาครูเรียนในมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นจะต้องมีการรวมครูอาชีวะเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาครู เนื่องจากมีครูสายนี้น้อยและเป็นสายที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา