Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ออกเกณฑ์ใหม่ย้ายครูเริ่มม.ค.60 ให้อำนาจกศจ.เกลี่ยอัตรากำลัง/สพฐ.กำกับเชิงนโยบาย

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ใหม่การโยกย้ายของครู เริ่มเดือน
ม.ค.60 ยื่นคำร้องได้ 2 รอบ ย้ายพร้อมกันทุกเขต ให้อำนาจ
กศจ.เกลี่ยอัตรากำลัง ส่วน สพฐ.สามารถกำกับดูแลเชิงนโยบายได้
ต่อไปจะกำหนดปฏิทินการย้ายที่ชัดเจน

Advertisement

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน 7 ประเด็นคือ
1.คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ เดิมที่ต้องทำงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24
เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอย้าย
เปลี่ยนมาเป็นให้นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

2.ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอย้าย เดิมให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปี
หลักเกณฑ์ใหม่จะกำหนดเวลาการยื่นที่ชัดเจน โดยให้ยื่นภายในเดือนมกราคมปีละ 1
ครั้ง กำหนดเวลาการยื่นจำนวน 15 วัน ยื่นได้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เท่านั้น
ส่วนจะเป็นช่วงเวลาใดนั้น ให้ สพฐ.เป็นผู้กำหนด

3.ระยะเวลาการพิจารณาย้ายจะมีการพิจารณา 2 รอบ รอบแรกวันที่ 15
กุมภาพันธ์-15 มีนาคม รอบสอง วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม
เพื่อทดแทนอัตราเกษียณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน จากเดิมที่ใช้เวลานานกว่า 3-4
เดือน

4.การกำหนดองค์ประกอบในการย้าย ให้คงองค์ประกอบหลักไว้ และให้
สพฐ.กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบเพิ่มเติมตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
เพื่อให้เป็นองค์ประกอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
และให้คณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่ฯ
ในภาพรวมของจังหวัด

Advertisement

5.การเกลี่ยอัตรากำลังที่ผ่านมา แต่ละเขตพื้นที่ฯ
จะเกลี่ยอัตรากำลังในเขตพื้นที่ฯ ที่ครูเกินไปเขตพื้นที่ฯ ที่ครูน้อยได้ยาก
แต่หลักเกณฑ์ใหม่ให้อำนาจ
กศจ.ในการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังทั้งตำแหน่งและเงินเดือนได้ ตามกรอบที่
ก.ค.ศ.กำหนด

6.การกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอย้าย

และ
7.เงื่อนไขการส่งสำเนาคำสั่งย้าย ให้คงไว้ตามหลักเกณฑ์เดิม

นอกจากนี้
ที่ประชุมยังรับทราบกรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
(คปร.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2558
คืนให้กับโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120
ขึ้นไป จากเดิมที่กำหนดกรอบอยู่ที่ 250 คน ทำให้ สพฐ.ได้ครูคืนกลับมาจำนวน
1,085 อัตรา ใน 922 โรงเรียน

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูครั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ.
ให้มีครูไปปฏิบัติการสอนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
สามารถนำตำแหน่งว่างภายหลังการย้าย
เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ สพฐ.สามารถกำกับดูแลการดำเนินการเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม
ทำให้การดำเนินการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ซึ่งต่อไปปฏิทินการย้ายจะมีการกำหนดวันที่ชัดเจน
โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการย้ายครูเดือนมกราคม 2560” ปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์ 19 ธ.ค. 2559

You might also like