ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน ถึง 31 ธ.ค.63 นี้

3627
ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน ถึง 31 ธ.ค.63 นี้
ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน

ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน
ถึง 31 ธ.ค.63 นี้

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวดีมาฝากครับ ด้วย ธนาคาร ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน ถึง 31 ธ.ค.63 นี้

ด้วยธนาคารออมสิน แจ้งขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มจาก 6 เดือน เป็น  9 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. ในระหว่างที่พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ธนาคารจะไม่นำส่งรายงานเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน(สช.3ค.)ให้แก่หน่วยงานที่หักเงินเดือน ยกเว้น ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ (NPLs) ซึ่งไม่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นแชละดอกเบี้ยอัตโนมัติ

3. ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการพักชำระหนี้ 9 เดือน ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4. กรณีลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

4.1 ชำระเงินงวดด้วยตนเองได้ ณ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือแอพพลิเคชั่น My MO

by GSB

4.2 แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

4.2.1 แอพพลิเคชั่น My MO by GSB ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ เพื่อเลือกพักชำระหนี้ เพื่อเลือกพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ ชำระเงินต้นบางส่วน ชำระดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือชำระเงินงวดตามเงื่อนไขในสัญญากู้เงิน หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม

4.2.2 จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมมาตรการส่งให้หน่วยจ่ายเงินเดือนต้นสังกัดรวบรวมนำส่งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการ

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  ธ.ออมสิน ,สำนักงาน สกสค. จ.หนองบัวลำภู