อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย “ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ”

779

นายไกรยส ภัทราวาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
เปิดเผยกรณีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ที่เด็กไทยสอบตกกว่าครึ่งประเทศ ว่า
การประเมินผลทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติ (PISA ) ก็ได้ผลใกล้เคียงกัน
โดยเด็กไทยมากกว่าครึ่งประเทศสอบตกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือแม้แต่การอ่าน ไทยจึงเป็น 1 ใน 16 ประเทศ ที่เยาวชนอายุ 15 ปี สอบตก
PISA มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนไทยที่เข้าสอบ
สาเหตุไม่ได้มาจากเด็กอย่างเดียว
ผลวิจัยปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำเพื่อลดช่องว่างของคุณภาพทางการ
ศึกษา โดยองค์การ OECD ได้เผยแพร่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเยาวชนในกลุ่มประเทศที่มีผลคะแนนสอบตกมากกว่าครึ่ง
ประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี รวมทั้ง ไทย
พบว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำมาจาก 3 ส่วนสำคัญ คือ
1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว ความยากจน
2.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และ
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา

“การแก้ปัญหาจึงไม่ควรแก้เฉพาะในโรงเรียน
แต่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายของเด็ก
ที่มีปัญหา พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
หากไม่แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ที่ล่าช้าของเด็กอายุ 15 ปี อย่างเป็นระบบ
OECD ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากกำลังแรงงานที่ขาดคุณภาพไว้ว่า
จะส่งผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะหายไปถึง 16%”นายไกรยสกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559