Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านด่วนก่อนใครที่นี่! (ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔

Advertisement

ขอขี้แจงในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาร้ายอันใดต่อคนในวงการศึกษาครับ..ข้อมูลทั้งหมดได้
นำมาจากร่างฯที่ถูกเผยแพร่ผ่านทาง https://www.facebook.com/ThaiEduPlan
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2559
ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับนำไป
ใช้เป็นแผนการศึกษาชาติต่อไป..โดยร่างฯนี้ได้จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
ท่านสามารถติดตามการจัดทำร่างและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ที่นี่ http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

เพิ่มเพื่อน

ต้องขออภัยในการนำเสนอที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็น
เกี่ยวกับ(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ครับ
admin เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม

Advertisement

-ระบบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่
กําหนดเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการ
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

– การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่
ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบสัญญาจ้าง
และได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ํากว่าการเป็นข้า
ราชการ

– การดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือกโดยกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๔
ปีและมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหากได้รับการคัดเลือก
หากพ้นวาระการดํารงตําแหน่งหรือมิได้อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ให้กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม

Advertisement

– ระบบการพัฒนาผู้บริหาร
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทดสอบ วัดและประเมินทักษะ
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น


เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามผลงานและความสามารถ และมีระบบสัญญาจ้าง
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ
ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
เพื่อให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอนหรือเลือกผู้บริหารที่มีความสามารถ
เข้ามาบริหาร

อ่าน : (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ที่นี่

ดาวน์โหลด (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ที่นี่

ที่มา : https://www.facebook.com/ThaiEduPlan 4 เม.ย. 2559


You might also like