Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านด่วนที่นี่! องค์ประกอบ ๗ ข้อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เผยแพร่หนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว.24 ลว. 28 ธันวาคม 59
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว.24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) วันที่ 28 ธันวาคม 59

You might also like