Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านด่วน!!สรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยดำเนินการสอบแข่งขันโดยกศจ.

Advertisement

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในกำรจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษำให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กศจ.
โดยมีอำนำจหน้าที่ดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

             ๑. อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔
ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙
ที่กาหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและให้โอนอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.

Advertisement

Advertisement

              ดังนั้น กศจ.
จึงมีอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการกำกับดูแล จัดตั้งยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

You might also like