Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่! การใช้ งาน Logbook Teacher พร้อมไฟล์ Excel โปรแกรม LTeacher (เวอร์ชั่นตัวอย่าง)

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเอกสารการใช้งานLogbook Teacher พร้อมไฟล์ Excel โปรแกรม LTeacher (เวอร์ชั่นตัวอย่าง) ที่ก.ค.ศ. ได้ใช้ประกอบการประชุมเพื่อขยายผล (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 การประชุมที่อุดรธานี)

เพิ่มเพื่อน

ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มาให้ทุกท่านได้ศึกษาและลองนำไปใช้กันครับ โดยมีรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Logbook Teacher ดังนี้

Advertisement

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบันทึกและตรวจประเมิน Logbook ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 จังหวัด ตลอดจนผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 361 คน เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
















Advertisement

Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 (การประชุมที่อุดรธานี)


[Excel] โปรแกรม
LTeacher สำหรับประชุม


[PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม


[PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

You might also like