Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๘๗๙ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอหารือวิธีการคิด คํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และขอให้พิจารณาทบทวนการคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน ขยายโอกาส) นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนดังนี้

๑. การคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู ให้ดําเนินการตามกรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีจํานวน นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา โดยนําจํานวนนักเรียนในโรงเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรียนขยายโอกาส) แล้วเปรียบเทียบกับค่าในตาราง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังของโรงเรียนนั้น ๆ

๒. ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําร่างเกณฑ์อัตรากําลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร ๐๒ ๒๘ ๔๔๙๐

 

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.


You might also like