อ่านที่นี่ จริงหรือ? เป็นครูกู้ได้เพียบ!

390

1  มิย. เงิน1,000 ล้านของสกสค.จะถูกปล่อยให้ครูที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกลางให้เข้า”โครงการสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน”รอบแรก 700-1,000 คน

         ถ้าเป็นไปตามแผนที่ “ดร.พิษณุ ตุลสุข”  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) วางไว้วันที่ 1  มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้ เงิน 1,000 ล้านของ สกสค. จะถูกปล่อยให้ครูที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลางให้เข้า”โครงการสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน”รอบแรกประมาณ 700-1,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มครูที่วิกฤตคือครูที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย กำลังจะถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี โดยคิดดอกเบี้ย 3.5 

        คำถามคือว่า ครูเหล่านั้นเขา “วิกฤต”มาจากไหน 

เป็นครูกู้ได้เพียบ?

     เมื่อ“ทีมข่าวคุณภาพชีวิตคมชัดลึกออนไลน์” ไล่เรียงไป จะพบว่าครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มีสวัสดิการที่ยื่นกู้ได้นับ 10 ประเภทเลยทีเดียว

เป็นครูกู้ได้เพียบ?

     โดยมีรายละเอียดดังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการกู้ 3 ประเภท คือ1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน2. เงินกู้สามัญ3. เงินกู้พิเศษ โดยมีีรายละเอียดดังนี้ 

      1.1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท• ผ่อนชำระ 12 งวดทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นเอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบัน• บัตรประจำตัวผู้กู้ และผู้รับมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนา

      1.2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉก.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระเเสรายวัน• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท• ผ่อนชำระ 12 งวดทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นเอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ทำครั้งเดียว สามารถกู้ได้ตลอดตามวงเงินกู้ที่มีอยู่• สำเนาสลิปเงินเดือน• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้กู้ที่มีลายมือชื่อ• บัตร ATM-ID หรือใบนัดรับบัตร ATM-ID มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมสำเนา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน : ร้อยละ 6.95 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เป็นครูกู้ได้เพียบ?

      2.1. เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป• กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท• ผ่อนชำระ 240 งวด คุณสมบัติผู้กู้• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย• ผู้กู้ที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อการกู้เงินจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน • ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

     หลักเกณฑ์การให้กู้โดยมีค่าหุ้นประกอบ• สมาชิกกู้เงินสามัญไม่ถึง 150,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 บาทต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 700,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 900,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญเอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญ• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา

     • กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

เพิ่มเพื่อน

         2.2. เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน (สห.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน• กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น• ผ่อนชำระ 240 งวดเอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา

2.3. เงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ (ตามประกาศของสหกรณ์)

        2.3.1.เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก• กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท• ผ่อนชำระ 180 งวดคุณสมบัติผู้กู้• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน

      เอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา

      • กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)• หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

เป็นครูกู้ได้เพียบ?

      2.3.2.เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต• กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท• ผ่อนชำระ 240 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์คุณสมบัติผู้กู้• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนหลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก• อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระงวดละ 2,800 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 4,600 บาท

    • อายุการเป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 6,400 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 9,100 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 7 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 11,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 13,700 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 12 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทผ่อนชำระงวดละ 13,900 บาทหลักประกัน• กู้ไม่เกิน 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน• กู้มากกว่า 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

      เอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

         2.3.3.เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก• กู้ได้ไม่เกิน 108,000 บาท• ผ่อนชำระ 180 งวดคุณสมบัติผู้กู้

     • ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนหลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก• อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 9,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 9,900 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 10,800 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 4 ปี กู้ได้ไม่เกิน 12,600 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 14,400 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 6 ปี กู้ได้ไม่เกิน 16,200 บาท

     • อายุการเป็นสมาชิก 7 ปี กู้ได้ไม่เกิน 18,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 8 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20,700 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 9 ปี กู้ได้ไม่เกิน 23,400 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 26,100 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 11 ปี กู้ได้ไม่เกิน 28,800 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 12 ปี กู้ได้ไม่เกิน 31,500 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 13 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35,100 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 14 ปี กู้ได้ไม่เกิน 38,700 บาท

    • อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี กู้ได้ไม่เกิน 42,300 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 16 ปี กู้ได้ไม่เกิน 45,900 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 17 ปี กู้ได้ไม่เกิน 49,500 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 18 ปี กู้ได้ไม่เกิน 54,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 19 ปี กู้ได้ไม่เกิน 58,500 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี กู้ได้ไม่เกิน 63,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 21 ปี กู้ได้ไม่เกิน 67,500 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 22 ปี กู้ได้ไม่เกิน 72,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 23 ปี กู้ได้ไม่เกิน 81,000 บาท

     • อายุการเป็นสมาชิก 24 ปี กู้ได้ไม่เกิน 90,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 25 ปี กู้ได้ไม่เกิน 99,000 บาท• อายุการเป็นสมาชิก 26 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 108,000 บาท

      เอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

      2.3.4. เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.)หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท• ผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด             คุณสมบัติผู้กู้• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนเอกสารประกอบการยื่นกู้• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX

       • บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ : ร้อยละ 6.95 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

       ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกในการกู้เงินสามัญ• ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในคำขอกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนดด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง• ผู้มีความประสงค์ขอกู้สามัญที่ยื่นคำขอกู้ สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติและกำหนดการโอนเงินกู้ ดังนี้- ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00น. โอนเงินเวลา 14.30 น. ของวันเดียวกัน- ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่เวลา 11.00-16.30น. โอนเงินเวลา 10.30 น. ของวันทำการถัดไป

เป็นครูกู้ได้เพียบ?

      3.1.เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์•กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบการยื่นกู้• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

       • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส• สลิปเงินเดือนของผู้กู้• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

        3.2.เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน• กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบการยื่นกู้• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส

      • สลิปเงินเดือนของผู้กู้• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

3.3. เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต• กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบการยื่นกู้• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส• สลิปเงินเดือนของผู้กู้

     • ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ : ร้อยละ 6.45 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

      กรณีโอนชำระผ่านธนาคาร•ธนาคารกรุงไทย :สาขา กระทรวงศึกษาธิการ•ประเภท : ออมทรัพย์•ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด•บัญชีเลขที่ : 059 – 1 -26195 – 2

      และโปรดนำส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยเขียนชื่อ เลขสมาชิกและจำนวนเงินที่โอน แจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ทำการโอนเงินโทรศัพท์. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3 /โทรสาร. 0-2628-7504-5

ที่มา http://www.moecoop.com/สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ขอบคุณที่มาของข่าว : คมชัดลึก