อ่านที่นี่!! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

1594

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดเกี่วกับระเบียบดังกล่าว ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562