อ่านที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

4480

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ 20 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

โดยเป็นหลักสูตรของโครงการหลักสูตรพัฒนาครู รูปแบบครบวงจรหลักสูตรพัฒนาครู ระบบออนไลน์ (Online) บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด โดยมีค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,800 บาท ค่ะ 

ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้คุณครูได้ทำการเลือกเลยนะคะ 

ภาษาไทย

629032003

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา

623032004

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์บูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

624032002

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

 

 

วิทยาศาสตร์

629012023

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

623012026

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623012028

การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

623012029

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

629022012

การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5STEPs ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

623022011

การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

629112005

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

624112006

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

ภาษาต่างประเทศ

623042016

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL: Content and Language Integrated Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

623152006

การพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพและการมีงานทำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 5STEPs ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623152007

การพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

บูรณาการสาระ

623182036

การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

624182015

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม /ลงทะเบียน

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย