Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่! อำนาจหน้าที่ ของศึกษาธิการจังหวัด

Advertisement

0

เพิ่มเพื่อน

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

มีรายละเอียดดังนี้ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like