อ่านที่นี่! 6ขั้นตอน การสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา)

719

บทความนี้ได้ปรับปรุงจากหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งชื่อ The Learning Revolution ของ Jeanette Vos และ Gordon Dryden หนังสือนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เฉพาะการพิมพ์ครั้งแรกก็สามารถขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ถึง 10 ล้านเล่ม และอีก 7 ล้าน 5 แสนเล่ม ในประเทศจีน ซึ่งเป็นยอดขายเพียง 25 สัปดาห์ เท่านั้น

1. สภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสอน
•       จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
•       ทั้งครูและนักเรียนต้องมีอารมณ์ดีที่จะสอนและเรียนรู้ร่วมกัน
•       ตกลงใจว่าจะสอนอะไร จะพอแค่ไหน และจะมุ่งเน้นอะไร
•       ตั้งเป้าและกำหนดผลจากการสอนไว้ล่วงหน้า
•       มองภาพเป้าหมายให้ชัดเจน
•       ถือข้อผิดพลาดเป็นครู
•       ชี้แจงขอบเขตของเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนทราบ

2. การนำเสนอถูกต้อง
•       ทำให้เห็นภาพรวมเป็นอันดับแรก รวมถึงการสำรวจในพื้นที่ด้วย
•       ใช้รูปแบบการเรียนรู้และปฏิภาณไหวพริบ เชาวน์ปัญญาทุกอย่างที่มี
•       เขียน Mind Map จากภาพที่เข้าใจ

3. คิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
•       คิดอย่างสร้างสรรค์
•       คิดในเชิงวิจารณ์ให้ได้ทั้งสังกัปหรือความคิดรวบยอด การวิเคราะห์และผลกระทบ
•       แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
•       ใช้เทคนิคการจำให้ล้ำลึก เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่ถาวร
•       คิดทบทวนความคิดของตนเอง

4. กระตุ้นให้ดึงออกมา
•       รู้เรื่องราว สื่อที่จะสอน และสามารถดึงออกมาจากคลังที่เก็บสะสมไว้ได้
•       ใช้เกมส์ บทละครขบขันสั้นๆ การอภิปราย ละคร รวมตลอดถึงวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชาวน์ปัญญาทั้งเจ็ด

5. นำมาประยุกต์
•       ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่สอน
•       นำไปปฏิบัติจริง
•       ทำ Mind Map
•       นำเรื่องที่จะสอนมาหลอมรวมกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

6. ทบทวนและประเมินผล
•       ทบทวนและประเมินผล
•       รู้ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาแล้ว
•       ประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู เพื่อนสนิทและตัวเอง
•       ขณะที่ดำเนินการสอนต้องคอยทบทวนไปด้วย

ขอบคุณที่มา :: http://www.teachingexpertise.com/articles/steps-teach-anything-647 และ http://blog.eduzones.com/lovekru/180481

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/