อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

526

อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

รู้จักและเข้าใจเด็ก LD ให้มากขึ้น รวมทั้งเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สื่อโดยการอ่าน ซึ่งการอ่านจะช่วยสร้างพัฒนาการของเด็ก LDให้มีชีวิตเด็กปกติทั่วไปด้วยสื่อง่ายๆ เพราะเด็ก LDมักมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่านักเรียนในชั้นอย่างชัดเจนและเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
รายนามผู้จัดทำ
บรรณาธิการ: สุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดทำ: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

ที่มาของขอ้มูล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]