วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ....

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

Advertisement

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กําหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไข ปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการ และกลไกดังกล่าวมีลักษณะรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ กศจ. ทั้งอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ ต่ออํานาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่มีอํานาจในการบังคับบัญชาเพื่อให้คุณและโทษต่อบุคลากร คุณภาพการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง และขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร

สมควรแก้ไขคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

Advertisement

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

Advertisement

ขอคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments