ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

449

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ มช. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม ที่หอประชุม มช. โดยปีนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7,232 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ ปริญญาเอก 188 คน ปริญญาโท 1,599 คน ปริญญาตรี 5,445 คน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 799 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 311 คน คณะศึกษาศาสตร์ 609 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 301 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 91 คน คณะสังคมศาสตร์ 246 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 93 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 265 คน คณะการสื่อสารมวลชน 142 คน คณะเกษตรศาสตร์ 423 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 118 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 306 คน คณะนิติศาสตร์ 192 คน คณะบริหารธุรกิจ 588 คน บัณฑิตวิทยาลัย 147 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 278 คน คณะแพทยศาสตร์ 298 คน คณะเภสัชศาสตร์ 81 คน คณะมนุษยศาสตร์ 520 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 340 คน คณะวิจิตรศิลป์ 238 คน และคณะวิทยาศาสตร์ 846 คน

“ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 600 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 678 คน ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 133 คน เหรียญเงิน จำนวน 467 คน”

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า มช.กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 20-21 มกราคม เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มช. และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22-24 มกราคม ที่หอประชุม มช. ผู้ไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ โดยเฉพาะในวันที่ 24 มกราคม ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจะต้องนำครุยวิทยฐานะพร้อมหมวกมาซ้อมด้วย และบัณฑิตต้องซ้อมให้ครบทั้ง 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน