วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกครู Tipsเกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

เกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อและเข้าใจง่าย มีรายละเอียดดังนี้

สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สำนักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหารสถานศึกษา
มาบอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรถฎาคม 2564 เป็นต้นไปซึ่งสำนักงาน

ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ฯ ได้ดังนี้ ให้ สพฐ. กำหนดขนาดสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน โดยกำหนดให้เป็น 4 ขนาด ( เล็ก กลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ) สำหรับส่วนราชการอื่น ให้กำหนดเองตามความเหมาะสม ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในภาพรวมทั้งจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง ” กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก
ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง ” การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณี ดังนี้

3.1 การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อดูแลบิดา มารดา เพื่อกลับภูมิลำเนา เพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น
1) ผู้ขอย้ายต้องดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หรือรอง ผอ.สถานศึกษา ในสถานศึกษาปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย และต้องไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคมไม่เว้นวันหยุดราชการ
3) ให้ ผอ.สพท. ทุกเขตในจังหวัด และ ศรจ. ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับ ก่อนเสนอ อกศจ. กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอ กศจ.พิจารณาย้ายต่อไป
4) ให้พิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน จึงพิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใด ๆ ก็ได้ ภายหลัง โดยให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาประเภทเดียวกันที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน

เมื่อพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกันแล้วเสร็จ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้ โดยต้องพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับ เช่น มีตำแหน่งว่างในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเหลืออยู่ หากมีคำร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้พิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลางก่อนขนาดเล็กตามลำดับ และหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีก ให้ กศจ. พิจารณาย้ายผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างประเภทสถานศึกษาที่มีขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันได้

Advertisement

5) ให้ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีเดียวกัน
6) หากยังมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่ให้นำมาย้ายต่อเนื่องกันได้ จนไม่มีคำร้องขอย้ายในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นแล้ว ให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือนำตำแหน่งว่างนั้นไปใช้สำหรับการคัดเลือก หรือพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
7) กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างจังหวัด ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ
เมื่อการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ กศจ.ดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง แล้วให้ประกาศ
ตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน

3.2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการย้าย
เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
1) การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1) ให้ สพท. หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
ที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
แต่ละแห่ง โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
1.2) ให้ ผอ.สพท. หรือ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณารายชื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ และสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ประสงค์จะให้ย้ายด้วย
1.3) ให้ อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย จารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาย้าย ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีได้ระบุสถานศึกษาดังกล่าวไว้
ให้นำมาพิจารณาร่วมด้วย

2) การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้พิจารณาย้ายกรณีเกิดปัญหาในสถานศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

3.3 การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง
หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพผลภาพ
1) ให้ดำเนินการย้ายเช่นเดียวกับวิธีการย้ายกรณีปกติ โดยไม่ต้องมีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
และมิให้นำระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติมาใช้ โดยต้องดำเนินการ ตามระยะเวลาอันสมควร
2) ให้พิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ที่มีขนาดเท่าเดิม หรือขนาดเล็กกว่าเดิมเท่านั้น
กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา กำหนดหรือวินิจฉัย
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.
(www.otepc.go.th) หรือ QR Code ด้านล่างนี้
สำนักงาน ก.ค.ศ.
18 พ.ค. 2564

 

เกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

เกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกัน หวังว่าจะถูกใจแฟนเพจ ฝากกด like กด share เพจ แอดมินและทีมงานสัญญาว่าจะนำเรื่องราว ข้อมูล ที่มีประโยชน์ มาฝากลูกเพจเรื่อยๆอย่างแน่นอน เพื่อไม่ให้ทุกท่าน พลาดข่าวสาร ข้อมูล สำคัญๆอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินย้ำอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สถานี ก.ค.ศ.

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments