เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4459
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก4
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก4

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

advertisement

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทางเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
ได้เผยแพร่ข้อมูล เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลายท่านยังคงสงสัยว่ามีเกณฑ์อะไรที่ต้องใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนในระดับดี
เกณฑ์ที่ สมศ. จะพิจารณามี 3 มาตรฐาน หากมีหลักฐานหรือข้อมูลปรากฏใน SAR
0-3 ข้อ ได้ระดับปรับปรุง
มี 4 ข้อได้ระดับปานกลาง
มี 5 ข้อได้ระดับดี

เกณฑ์ประเมิน SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแยกเป็นรายมาตรฐาน จากหลักฐาน IQA ตามที่ปรากฎใน SAR ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

advertisement

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก1
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก1

โดยคุณครูสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์ประเมิน SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแยกเป็นรายมาตรฐาน จากหลักฐาน IQA ตามที่ปรากฎใน SAR  การศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดังภาพในตารางค่ะ

advertisement

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก2
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก2

และคุณครูสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์ประเมิน SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแยกเป็นรายมาตรฐาน จากหลักฐาน IQA ตามที่ปรากฎใน SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังภาพในตารางค่ะ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก3
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก ประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)