Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เกณฑ์ย้ายใหม่เริ่มแล้ว! คุณครูส่งคำร้องขอย้าย ได้ตั้งแต่ 1-31 ม.ค. 59 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายได้ที่นี่

Advertisement

    ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐาน  โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม ของทุกปี โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น
    

เพิ่มเพื่อน

โดยคำร้องขอย้าย ให้ผู้ขอย้ายแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                          1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                          2. สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่ลงรายการเป็นปัจจุบัน
                          3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ผู้ขอย้ายอ้างอิงในคำร้องขอย้าย

Advertisement

แหล่งที่มาของข้อมูล สพม.9

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ word ที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ pdf ที่นี่

ลิงค์สำรองที่นี่ครับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-1048.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี่

You might also like