เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.23/2563 ผอ.รองผอ.ต้องมีคาบสอน

4888
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.23/2563 ผอ.รองผอ.ต้องมีคาบสอน
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.23/2563 ผอ.รองผอ.ต้องมีคาบสอน

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.23/2563 ผอ.รองผอ.ต้องมีคาบสอน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือ อ้างถึง 1-4 สำนักงาน ก.ค. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา ให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1.ให้ยกเลิกเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑฺอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 1-4

2.กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้บังคับใช้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป