วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Advertisement

เกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในระดับดีเยี่ยม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี และมีคุณลักษณะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคัดสรรเป็นกรณีพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเปิดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ จึงมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ.ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

– มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่ง พรบ. ครู พ.ศ. 2547

– มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งฯ สำหรับตำแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพในวันสมัครใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ

– สพฐ. อาจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขอื่นได้

– มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียว

การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค

Advertisement

– ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

– ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

– ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยให้ประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การบรรจุและแต่งตั้ง

– ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยอนุมัติ กศจ. และให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยัง สพฐ., สพม. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันออกคำสั่ง

Advertisement

– ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ สพฐ. กำหนด (ถ้ามี) โดยให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและเมื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 2 รับจำกัด 4 หมื่นที่นั่ง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments