ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง

1312

ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ น.ส.เจริญวรรณ หนูนาค  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ไปรับทราบความบคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเกณฑ์ PA ไปใช้ในสถานศึกษา ที่โรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง
ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง

ซึ่งจากการายงานผลการดำเนินงานทราบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว สามารถดำเนินการในเรื่องของเกณฑ์ PA ได้อย่างเข็มแข็งและจริงจังไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ครูสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และทำคลิปการสอนได้ทุกคน เนื่องจากได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจากคู่มือและสื่อต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. จัดทำและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและที่สำคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนได้ช่วยกันถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกัน

รวมทั้งเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือ PLC (Professional Learning Community) คือการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์หนึ่งของหลักเกณฑ์ PA

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานอย่างจริงจังจนเกิดผล ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะสามารถเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ด้วย สำหรับในปีใหม่ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้วางแผนที่จะขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 คานงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เพื่อเกิดประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการศึกษาของชาติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นตามสโลแกนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ.ต่อไป.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ทำวิทยฐานะ ว.17 + PA หรือ ว.21 + PA. อ่านเพื่อทำความเข้าใจ แล้วไปต่อ!


ขอบคุณที่มาจาก : At HeaR