เกณฑ์ PA ไม่สกัดครูมีหนี้ สามารถยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะได้

1326

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะ ครั้งที่ 1/2559 ว่า
ที่ประชุมได้หารือเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance
Agreement : PA) ซึ่งมีข้อสรุปว่าจะมีการจัดทำคู่มือการประเมิน PA
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกคือการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ และส่วนที่ 2
คือการพัฒนาเข้าสู่วิทยฐานะ
ซึ่งประเด็นนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
จะต้องมีแผนการพัฒนาและเป้าหมายอย่างไร
ส่วนที่ว่าจะระบุคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะว่าจะต้องไม่ค้าง
ชำระหนี้จนถึงขั้นถูกยื่นโนติสในวันที่ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ที่ประชุมเห็นว่าจะไม่ระบุเรื่องดังกล่าวลงในคุณสมบัติ
แต่จะระบุว่าต้องมีความประพฤติดี
ไม่กระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน