เกม สุขภาพจิต โดยชุดเครื่องมือ การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ สสส. ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ในโรงเรียนและชุมชน

387

เกม สุขภาพจิต โดยชุดเครื่องมือ การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ สสส. ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ในโรงเรียนและชุมชน

เกม สุขภาพจิต โดยชุดเครื่องมือ การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ สสส. ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ในโรงเรียนและชุมชน การสำรวจสุขภาพจิตใจของเด็กในโรงเรียนและชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องให้ความใส่ใจ การมีคู่มือหรือชุดเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องสุขภาพจิตมีส่วนช่วยที่จะไม่ให้ต้องมีใครรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตเพียงลําพัง เพราะการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตที่อยู่ในสังคม จำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสาร การทําความเข้าใจผู้อื่น การสังเกต วิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และทักษะอีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขอย่างทั่วถึงทั้งหมด

เกม สุขภาพจิต โดยชุดเครื่องมือ การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ สสส. ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ในโรงเรียนและชุมชน
เกม สุขภาพจิต โดยชุดเครื่องมือ การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ สสส. ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ในโรงเรียนและชุมชน

แนะนำการใช้คู่มือการเดินทางบนเกาะปลาวาฬทั้งหมด5จุดเรียนรู้เริ่มต้นจากการพูดคุยกับความเข้าใจในการดูแลสุขภาพใจของตนเองการทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนตลอดจนการขยายไปสู่กิจกรรมระหว่างห้องเรียนและการออกแบบกิจกรรมเกิดนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้สุขภาพใจให้เกิดขึ้น

โดยชุดเครื่องมือ ‘การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ’ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3pVe5B7

จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียน สร้างกระบวนการให้ได้ฝึกฝนทักษะ สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ทุกคนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเผชิญกับความซับซ้อนอ่อนไหวของปัญหาสุขภาพจิตไปด้วยกัน

นอกจากนี้ยังมีการถอดบทเรียนจากชุดเครื่องมือนี้ พร้อมกรณีศึกษาจากโรงเรียนที่นำไปใช้งานจริง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LzR0Ou

ศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/

ขอบคุณที่มา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

เรื่องราวที่น่าสนใจ เช็กด่วน กคศ.รับรอง 77 หลักสูตร ที่สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ ล่าสุด 22 ก.ย. 65 หลักสูตร กคศ รับรอง 2565