เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565 

708

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565 

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565  สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม มีกิจกรรมเกียวกับ วันรัฐธรรมมนูญ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มาให้ทุกท่านได้คึกษา พร้อมกับทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์รับ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565 
เกียรติบัตรออนไลน์2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565

ก่อนอื่นต้องขออธิบายพอสังเขปก่อนนะคะว่าวันรัฐธรรมนูญ คืออะไร วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เรื่องน่าอ่าน ประวัติวันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญคือ อะไร สําคัญอย่างไร 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญ 2565 คลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565 
เกียรติบัตรออนไลน์2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย 3) ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้

ลิงก์ทำแบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ 2565 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ 2565 เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี 2565 หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ขอบคุณที่มา ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเนรศวร คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่