เชิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

2058
เขิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล
เขิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

เชิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

โดยเนื้อหาในหนังสือ จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไทย และคำกล่าวเกี่ยวกับการศึกษาจากบุคคลที่สำคัญของประเทศ

“…การเป็นครูนั้นไม่ง่าย การเป็นครูดีเด่นยิ่งไม่ง่าย พราะการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ ข้าพเจ้าก็เป็นครู มีความตั้งใจอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กและเป็นครูมา 30 ปีแล้ว จึงเข้าใจว่าการเป็นครูที่ดีเด่นมีความยากอย่างไร การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่าง เพรานอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคต พวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้ บ่มเพาะ ให้ความรักและเคารพกับเด็กของเราเพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่ดีเท่าที่เขาจะเป็นได้ จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ได้ทำในเรื่องพัฒนาการศึกษามากว่า 40 ปี จึงเข้าใจในบทบาทของครูที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของเด็ก ครูจึงมีบทบาทหลายอย่างโดยเฉพาะครูที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารชน ครูเป็นทั้งพ่อ เป็นทั้งแม่ หมอ พยาบาล คนสวน ช่างไม้ ช่างไฟ แม้แต่ผู้ให้คำแนะนำกับชุมชน บางครั้งก็เป็นผู้ไกลกลี่ยในชุมชน ข้าพเจ้าจึงให้การสนับสนุนครูอย่างเต็มที่เพื่อให้ครูได้ทำงานอย่างเต็มที่ พื่อให้ครูได้ช่วยเด็กและชุมชน…”

พระราชดำรัส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมวิชาการราวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3
โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร
22 ตุลาคม 2020

การศึกษายุคหลังโควิด
ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่จะต้องบันทึไว้ในประวัติศาสตร์ว่าโรคระบาด Covid-19 ทำให้เกิดการชะงักงันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ และการศึกษา การชะงักงันที่กว้างขวางนี้มีผลไปทั่วโลกถ้าจะกล่าวเฉพาะด้านการศึษาองค์กรยูนสโกได้ทำวิจัยแล้วพบว่าเด็กนักเรียน 1 ใน 3ทั่วโลกขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ผมเข้าใจว่าสถาบันดีนันแห่งเอเชียได้ทำการศึกษาในประเทศไทยและพบทำนองเดียวกันว่ามีเด็กไทยอย่างน้อย 1 ใน 3 ที่ขาดแคลนองค์ประกอบในการเรียนทางไกลเช่นกัน เช่น ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ หลายบ้านไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ และส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัล
การศึกษายุคหลังโควิดจำเป็นที่ ผู้บริหารการศึกษา และครูจะต้องช่วยลดช่องว่างดังที่กล่าวมาแล้วโดยมีปัจจัยสำคัญ ดังนี้

1. จะต้องมีคุณครูที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้านการสอน และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
2. นักเรียนที่ขาดความพร้อมในด้านต่งๆ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหใจดีทั้งหลายจะโดยการจัดสรรงบประมาณ หรือโดยการขอรับบริจาคหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กไทย จะไม่ขาดโกสคารเรียนและการหาความรู้ผ่านระบบดิจิทัลครูคือผู้เสียสละ ครูคือผู้แก้ปัญหาให้กับลูกศิษย์ และครูคือผู้ให้โอกาสความเสมอภาค
แก่ลูกศิษย์ทุกคน ขอคารวะจิตใจของคุณครูที่ทำเพื่อลูกศิษย์

ขอเชิญดาวน์โหลด

หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

“พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

>>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<

เขิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล
เขิญชวนดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา